Kanai sensei (nage) and Ishiyama sensei (uke) at Montreal Shidokan Dojo. 1975